Sunday, June 10, 2012

از نوشته های قديم شبح:
جالبه حتما بخونید


● دوست داشتن
آدمهاي فقير زوج ثروتمند ميخواهند. آدمهاي زشت زوج زيبا طلب ميكنند. آدمهاي ترسو؛ شجاع و آدمهاي... هركس آن چه را ندارد در يار خود جست و جو ميكند. اين يعني تقسيم نداشتن ها.
روح هاي بزرگ فقط از روحهاي بزرگ سيراب ميشوند. آب و رنگ و خط و خال، پول و علم و شهرت و ... فقط روح هاي كوچك را سيراب ميكند. آنان كه از چشمه هاي جوشان روح هاي بزرگ برخوردار اند؛ هر چه مي نوشند تشنه تر مي شوند. زيبايي، پول حتا علم(مدرك) و شهرت و هنر(به معناي رايج اش) همه بدست آوردني و از دست دادني هستند. اما ژرفاي روح اگر دست آوردني باشد مسلماًًًً از دست دادني نيست. خلاصه آن كه:
فقط آنان كه از سراب مينوشند سيراب ميشوند.
يا به قول حافظ:
شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد؛
بنده ي طلعت آن باش كه آني دارد!
شيوه ي حور و پري خوب و لطيف است؛ ولي
خوبي آن است و لطافت، كه فلاني دارد

No comments:

Post a Comment